Polityka prywatności – Facebook

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Niepubliczny „Baby at Home” Śledziejowice 283,
32-020 Wieliczka

 1. W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z właścicielem Żłobka………………………………..

 2. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu dotarcia do jak najszerszego grona zainteresowanych ofertą Żłobka na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO oraz promocji umiejętności Pani/Pana dziecka na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody lub uzasadnionego prawnego interesu Administratora, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. poprzez informowanie za jego pomocą o różnych wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Żłobka, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook tj. komentarze, chat, wiadomości.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być osoby odwiedzające fanpage Facebook Żłobka https://pl-pl.facebook.com/zlobekbabyathome/

Dane będą przekazywane właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

 1. Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu, ustania celu przetwarzania lub wycofania zgody

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do;

 1. prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;

 2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;

 3. prawo do usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 ust. 1 c) RODO

 4. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

 5. prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO

 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne by korzystać z fanpage’u Żłobka

 1. Dane będą takiej jak adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika przekazywane poza obszar EOG do siedziby firmy Facebook Inc.

 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;