Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Żłobek Niepubliczny „Baby at Home” – Śledziejowice 283, 32-020 Wieliczka zwany dalej „Administratorem”

 1. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka można kontaktować się z właścicielem Żłobka poprzez adres email minizlobek@babyathome.pl

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe w celu:

 1. Wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone w szczególności w:

 • realizacja zadań opiekuńczych, wychowawczych oraz dydaktycznych, określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

 • wywiązania się z obowiązków podatkowych

 1. Niezbędności podjęcia i wykonywania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b

 2. Promocji oferty Żłobka oraz osiągnięć i umiejętności Pani/Pana dziecka poprzez rozpowszechnianie wizerunku i/lub prac plastycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dotarcie do jak najszerszego grona zainteresowanych m.in. poprzez rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jdzak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 3. Ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona interesu majątkowego Administratora;

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, księgowym

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, przepisów podatkowych, do czasu osiągniecia celu przetwarzania lub wycofania zgody

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do;

 1. dostępu do treści swoich danych,

 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

 3. żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i/lub e)

 4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

 5. ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest dobrowolne w przypadku:

 1. przetwarzania na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody,

 2. podjęcia i realizacji umowy,

 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora

jednak niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3 pdpkt 2)-4)

obowiązkowe w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit c – niezbędność przetwarzania do realizacji zadań: dydaktycznych, opiekuńczych oraz wychowawczych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą podlegały profilowaniu.